Muziek voor iedereen

Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Muziek voor iedereen opgericht en notarieel geregistreerd op 25 maart 2019 en gevestigd te Leiden.

Het idee voor het oprichten van Stichting ’Muziek voor iedereen’ begon met een gesprek tussen Sonja L van der Flier-Morgenland, Maria Moreno en Tjebbe Borggreve na afloop van een optreden van bandsessies (zie ook bandsessies.nl en spottify) in het Zuiderpark Theater te Den Haag op een warme zomeravond in 2017.

Bandsessies (onderdeel van het dagbestedingsaanbod van stichting Anton Constandse in Den Haag; een muziekproject met mensen met een psychiatrische achtergrond) had net een concert met nummers van hun tweede album (met eigen geschreven nummers) gegeven. Sonja was onder de indruk van de kwaliteit van de muziek van bandsessies. Ze is zelf een muzikante met een psychiatrische achtergrond en had door dat bandsessies een uniek project is dat door intensieve begeleiding muziek maken met kwetsbare mensen naar een hoger niveau trekt door gebruik te maken van professionele en semiprofessionele bandcoaches. Zij wou zelf ook graag in een band spelen en op deze manier muzikaal begeleid en gecoacht worden!

Sonja woont in Leiden net als Maria Moreno en Tjebbe Borggreve. Sonja is bestuurslid van stichting ‘Zelfregie’ in leiden (stichting Zelfregie geeft kwetsbare mensen een ontmoetingsplaats en organiseert activiteiten. De stichting zelfregie wordt zelf gerund door kwetsbare mensen en staat daardoor heel dicht bij haar doelgroep!). Maria Moreno is maatschappelijk werker en heeft lang voor Stichting Anton Constandse gewerkt als ambulant begeleider en al jaren lang enthousiast supporter van de bandsessies. Zij heeft van dichtbij meegemaakt wat voor een positief effect muziek maken heeft op kwetsbare mensen. Tjebbe borggreve is bandcoach bij bandsessies (samen met Martin Pakvis en Martijn Schaepman), en mede eigenaar van en docent bij Popschool Leiden.

In hun gesprek kwamen ze tot de conclusie dat een vergelijkbaar project als bandsessies jammer genoeg bijna nergens bestaat en dus ook niet in Leiden. Na veel verdere gesprekken tussen en genetwerk van Sonja en Tjebbe kreeg stichting zelfregie 3000 euro subsidie van gemeente leiden om een muziekproject te beginnen. ‘De leidse Popsessies’ begon als pilot in januari 2019.

In maart 2019 richt Maria samen met Sonja en derde bestuurslid Kor Elzenga (die het project van dichtbij meemaakt op de popschool en direct enthousiast was) de stichting Muziek voor iedereen op omdat ze niet alleen tot deze pilot wilde beperken.

Een Stichting is in Nederland verplicht door de notaris een akte op te laten stellen, ook wel de statuten genoemd. Nadat deze akte is opgesteld, waarin o.a. het doel van de stichting is vastgelegd en wie de bestuursleden zijn, volgt inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de belastingdienst. Het schrijven van een beleidsplan wordt sterk geadviseerd en biedt tevens de basis voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Na het opstellen van het beleidsplan heeft de stichting in oktober 2019 de ANBI-status aangevraagd. Een ANBI-status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.

Dit beleidsplan geeft inzicht in:

 • Missie, visie en doelstellingen van de stichting;
 • Werkzaamheden (activiteiten) van de stichting;
 • De manier waarop de stichting geld werft;
 • De tijdslijn;
 • Het beheer van vermogen van de stichting;
 • De besteding van het vermogen van de stichting;
 • Het functioneren van het bestuur.

Namens het bestuur van de stichtingMuziek voor iedereen,
Kor Elzenga , Voorzitter

Inleiding

De aankomende periode staan grote uitdagingen centraal Muziek voor iedereen. We gaan opzoek naar sponsoren, geldschieters, landelijke bekendheid en netwerken opbouwen. Door middel van een helder doel en doorzettingsvermogen, gaan wij deze activiteiten die noodzakelijk zijn om onze doelstellingen te behalen uitvoeren.

In het beleidsplan wordt duidelijk hoe Muziek voor iedereen de toekomst tegemoet gaat. Het geeft u een beeld van de projecten en die wij willen aanbieden, meer informatie kunt u vinden op de website www.muziek-vooriedereen.nl

Onze website is ontworpen door: Amy Guijt, zij heeft aan de website sociale mediakanalen gekoppeld om ervoor te zorgen dat MVI bekendheid kan genereren. Op de website is er de mogelijkheid voor iedereen om te doneren middels een donatielink. Daarnaast is de website een informatiebron voor belanghebbenden, zorginstellingen en hulpverleners die belangstelling hebben voor de lessen die worden aangeboden. Zij kunnen op de site een contactformulier invullen voor meer informatie.

MVI werkt graag samen met initiatieven en mensen die dezelfde doelen nastreven.

In ons beleidsplan leest u welk beleid wij voeren ten aanzien van:

 • De projecten, evenementen, werknemers en vrijwilligers.
 • De manier waarop wij fondsen werven en hoe de werving structureel vormgegeven gaat worden.
 • Contact met bedrijven en particulieren.
 • Financieel inzicht geven omtrent de besteding van fondsen en de jaarlijkse omzet.
 • De statuten.

1. Organisatiestructuur

1.1 Missie

Stichting Muziek Voor iedereen wil muziekles wil muziekles (bandles en privéles) toegankelijk maken voor diegenen die door omstandigheden (denk hierbij aan een psychische aandoening, armoede, sociaal isolement) geen gebruik kunnen maken van het reguliere muziekonderwijs aanbod, maar daar wel behoefte aan en baat bij hebben

1.2 Visie

Stichting Muziek voor iedereen wil, door middel van muziekonderwijs (bandles en privéles), kwetsbare mensen meer zelfvertrouwen geven , zichzelf laten uiten laten deelnemen aan de maatschappij, en stigma’s en vooroordelen wegnemen. Stichting Muziek Voor iedereen biedt geen muziektherapie aan maar werkt aan het versterken van het gezonde deel van kwetsbare mensen om ze sterker te maken. Muziek maken is namelijk goed voor de ziel! Deelnemers worden doorverwezen door erkende hulpverleners of door stichting zelfregie, dit om concurrentievervalsing met het reguliere muziekonderwijsaanbod te voorkomen.

1.3 Doelstelling

Stichting Muziek voor iedereen wil door gebruik maken van fondsen en giften geld inzamelen om expertise en ruimte in te huren om muziekles en de daaruit voortvloeiende activiteiten (denk aan optredens, studio-opnamen) voor kwetsbare mensen mogelijk te maken.

1.4 Strategie

Om de doelstelling te behalen richt MVI zich op het werven van fondsen en donaties. De fondsen en donaties worden besteed om projecten op te zetten voor de doelgroep. De evenementen worden georganiseerd in Leiden, in de toekomst willen we onze actie radius naar de de hele Randstand uitbereiden .

Maar waarom willen we dat? We weten allemaal dat iedereen een behoefte heeft om zich te uiten, om creatief te zijn, om mee te doen of om ergens goed in te zijn. De ene persoon doet dat via sport, de ander met dansen en weer een ander via muziek. Deze behoeftes zijn niet anders bij mensen uit onze doelgroep. Het is zeker niet zo dat alle mensen graag muziek willen maken, maar degenen die dit wel willen hebben vaak niet de sociale vaardigheden, de middelen of de mogelijkheden om dit te doen op een manier die bij hun past.

Muziek voor iedereen richt zich op de volgende twee aandachtspunten:

Lessen

Wij willen zowel bandlessen als privélessen mogelijk maken. Bij elke bandles zijn er drie bandcoaches aanwezig om iedereen voldoende aandacht/coaching te kunnen geven en waar nodig mee te spelen om het niveau van muziek maken te verhogen. Bij de privélessen kunnen lestempo en lestijden aangepast worden aan de wensen van de leerling.

De deelnemers (zowel privéleerlingen als bandjes) kunnen meedoen aan de leerlingenuitvoeringen of andere optreden . Daar kunnen ze aan familie en vrienden laten zien waar ze mee bezig zijn geweest en doen ze tegelijkertijd podiumervaring op. In de toekomst wil Stichting Muziek voor Iedereen ook optredens faciliteren op reguliere podia. Daarnaast willen we het schrijven van eigen muziek stimuleren in de bandprojecten en op den duur deze muziek met hun opnemen en uitbrengen (op online streaming services als Spotify, of op CD, of LP)

Participatie

Werken aan het zelfvertrouwen, zelfbeeld, motivatie, weerbaarheid van de doel groep. Door middel van project zoals onze pilot willen wij hun de mogelijkheid bieden om mee te doen, te genieten en zich creatief te uiten en zo te werken aan hun gevoel van eigenwaarde en inclusie in de maatschappij. Het zou betreurenswaardig zijn als mensen die aan de rand van onze samenleving leven buitengesloten zouden worden omdat ze moeten kiezen tussen iets dat moet en iets dat prettig is. Ons doel is dat iedereen uit de doelgroep die dit wil, mee kan doen en muziek maakt.

1.5 Raad van Bestuur

1.5.1 Algemeen

Het bestuur is meestal het bestuursorgaan van een stichting. Het bestuur zorgt ervoor dat het doel van de stichting zoveel mogelijk wordt nagestreefd. Tevens draagt het bestuur zorg voor het vermogen van de stichting. Het bestuur komt minimaal drie keer per jaar samen om te vergaderen over de ontwikkelingen en voortgang van de stichting. Bij elke vergadering moeten minimaal twee van de drie bestuursleden aanwezig zijn.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester tenzij anders is vermeld in de statuten. De wet schrijft voor dat het bestuur van een stichting bestaat uit één of meer personen.

1.5.2. Het bestuur

Voorzitter: Kornelis Folkert Elzenga
Penningmeester: Maria Jose Moreno Ferrari
Secretaris: Sonja L van der Flier-Morgenland

1.5.3. ANBI-bestuur

Het bestuur is van mening dat MVI van algemene nut voor de samenleving is. Om die reden wil de stichting graag de ANBI-status verwerven om het zo voor bedrijven en particulieren aantrekkelijker te maken om te donderen aan de stichting.

Als stichting kan je bij de belastingdienst een speciale ANBI-status aanvragen, het bestuur is verplicht om uit minimaal drie personen te bestaan. Geen van de bestuursleden heeft een doorslaggevende zeggenschap over het vermogen van de stichting. Om deze reden mag er tussen de bestuurders geen directe familierelatie zijn.

Het bestuur is geen verantwoording schuldig aan anderen, tenzij anders is bepaald in de statuten. Alleen het openbaar ministerie en de rechtbank zijn in bijzondere gevallen bevoegd om het stichtingsbestuur te controleren en kan, indien nodig, overgaan tot het ontslaan van bestuurders.

1.5.4. Werkzaamheden

De werkzaamheden van MVI zijn:

 • het werven van fondsen;
 • het beheer van deze fondsen;
 • het beoordelen van aanvragen;
 • toekennen van financiële bijdragen;
 • toezien op de juiste besteding van deze bijdragen;
 • projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken;
 • verzorgen van publiciteit voor de activiteiten van de stichting (o.a. Instagram en Facebook);
 • voeren van administratie en secretariaat.

2. Activiteiten

2.1 Focus

We weten dat er meerdere wetenschappelijke onderzoeken gedaan zijn waaruit blijkt dat muziek maken en positieve uitwerking heeft op de verbindingen in de hersenen en op emoties. Er is aangetoond dat muziek maken stress- en angstverminderend kan werken. Ook wordt muziek maken in verband gebracht met de behandeling van depressies, omdat het een positief effect heeft op stemmingen. Hieruit kunnen we concluderen dat juist mensen die psychisch kwetsbaar zijn er zeker baat bij zullen hebben om in een prettige omgeving muziek te maken, te beluisteren en/of te creëren. Er zijn talloze andere groepen die baat bij het maken van muziek kunnen hebben, denkt aan mensen met dementie, mensen met niet aangeboren hersenletsel. Ook mensen die in op het rand van armode leven ervaren stress en soms psychosomatische klachten, het maken van muziek zal een gunstig effect kunnen hebben op hun leven.

2.2 Start van activiteiten

Vanaf januari 2019 is de pilot project begonnen en vlak daarna werd de Stichting Muziek voor iedereen opgericht. We willen in 2020 door te gaan met het project aangezien de pilot en groot succes is. We willen met dit project de komende jaren rond de 50 mensen te kunnen bereiken. Omdat de lessen op de Popschool Leiden plaatsvinden zullen we ons in eerste instantie op Leiden en omstreken richten, wat echter niet noodzakelijkerwijs betekent zeggen dat de deelnemers in de directe omgeving moet wonen. Wij zouden graag in contact willen komen met andere muziekscholen verder weg om zo ons bereik te vergroten naar bijvoorbeeld heel Zuid-Holland. Als het project hier goed werkt kan het concept op een vergelijkbare manier toegepast worden in een andere regio.

2.3 Onze manier van werken

Om ons pilot project vorm te kunnen geven werken we nu al nauw samen met Popschool Leiden. Zij hebben de expertise en ervaring, de instrumenten en de lesruimtes. De pilot (drie bandlessen van elk een uur met negen deelnemers), wordt ook op de Popschool Leiden uitgevoerd. Deze samenwerking willen we doorzetten in de komende jaren. Daarnaast werken we ook nauw samen met Stichting Zelfregie. Deze stichting, die wordt gerund door psychisch kwetsbare mensen, organiseert laagdrempelige activiteiten voor mensen met een psychiatrische achtergrond, en een daarvan is de pilot die nu draait met drie bands waarvan Stichting Zelfregie de deelnemers aan ons heeft doorverwezen. Naast de samenwerking met bovengenoemde Popschool Leiden en met Stichting Zelfregie zullen in de toekomst meer samenwerkingsverbanden komen met organisaties die deelnemers aan ons zullen doorverwijzen, denk bijvoorbeeld aan erkende hulpverleners.

We zullen actief het gesprek aan gaan met wijkteams en de GGZ-instellingen Leiden, zodat ons aanbod bekend wordt bij de doelgroep. Wij zullen deze “ verwijzers” uitnodigen bij optredens en leerlingenuitvoeringen zodat ze kunnen zien en horen wat we met zijn allen doen. Ook zullen ze onze activiteiten kunnen volgen op onze website (die hopelijk half september 2019 in de lucht is).

2.4 Planning voor het komende jaar

We willen in januari 2020 beginnen, niet meer als pilot maar als een project. De drie bands die er nu al zijn blijven bestaan. We willen met privelessen vanaf januari 2020 beginnen. We willen we tussen de zes en acht bandprojecten van een uur per week mogelijk maken met gemiddeld drie leerlingen per bandproject, en voor maximaal 20 privéleerlingen lessen van een half uur per week. We zijn bezig met fonds aanvraag bij Zon Mw om het komende anderhalf jaar te kunnen financieren.

Wij hebben uiteraard wel over de toekomst nagedacht. We gaan aan de slag om andere vormen van financiering te zoeken voor de jaren die zullen volgen. Wij zijn ervan overtuigd dat als we tastbare resultaten kunnen laten zien aan bijvoorbeeld de gemeente Leiden, er een serieuze mogelijkheid is dat de gemeente ons financieel gaat ondersteunen. Wij zijn ons ervan bewust dat we op deze manier alleen de doelgroep in onze regio bereiken. Op het moment dat het ons lukt om onze opzet hier te verwezenlijken zullen we ook proberen samenwerkingsverbanden aan te gaan met muziekscholen in andere regio’s.

3. Jaarplanning

Planning 2019

Januari (planning en voorbereidingen)
Februari (planning en voorbereidingen)
Maart Oprichting MVI
April (planning en voorbereidingen)
Mei (planning en voorbereidingen)
Juni Cursus Fonds aanvragen 1818
Juli Concept aanvraag Zonmw opgestuurd
Optreden Popsessies Leiden
Augustus (Planning en voorbereidingen)
September Cursus Fonds aanvragen 1818
Oktober Vergadering planning en voorbereiding / aanvraag ANBI
November Website / Optreden Buurthuis van de toekomst
December (planning en voorbereidingen)

Planning 2020

Januari (Afronden administratieve verplichtingen 2019, aanvragen subsidie gemeente, planning en voorbereidingen)
Februari (planning en voorbereidingen)
Maart
April (planning en voorbereidingen)
Mei
Juni
Juli Optreden
Augustus Planning en voorbereidingen)
September
Oktober
November Optreden
December (planning en voorbereidingen)

Tijdslijn voor de hoofdzaken over de periode van 2019 tot en met 2020.

 • De voorlopige planning naar aanleiding van de doelstellingen en activiteiten/werkzaamheden;
 • Sturing en eventuele wijzigingen kunnen plaatsvinden na een bestuursvergadering.

4. Financiën

4.1 Kosten

Er is geld nodig om de doelstellingen van MVI te realiseren. De eerste kapitaalinjectie die wij ontvingen werd besteed aan het de kosten van het oprichten van de Stichting. Een andere schenking werd aan de kosten voor de website besteed.

Aanvullende opmerkingen:

 • Overige kosten voor papier, kantoorartikelen, afschrijvingen;
 • Initiële uitgaven vinden enkel plaats na ontvangen inkomsten;
 • Bestuurders (en eventuele werknemers/stagiaires) zullen niet meer ontvangen dan een onkostenvergoeding voor de werkzaamheden.

De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen.

4.2 Werving

De stichting heeft geen winstoogmerk, dit staat beschreven in de statuten. De werving van fondsen gebeurt op zo effectieve mogelijk manier. Er zijn cursus gevolgd om de aanvragen op de juiste wijze in te dienen.

De bestaande contacten met de diverse samenwerkende organisaties worden actief onderhouden, als ook van nieuwe relaties. Naast donaties van vaste donateurs, die maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een bijdrage geven, wilt de stichting incidentele donaties ontvangen van particulieren die de doelstelling onderschrijven. Met andere woorden….alles is welkom.

Op de website en via andere sociale-mediakanalen zullen wij rapporteren over onze evenementen.

4.3 Besteding van fondsen

De fondsen worden besteed aan muziek lessen welke zonder de fondsen onmogelijk zijn om te ondernemen. Als stichting zijn wij verplicht om een administratie te voeren, waaruit blijkt welke kosten er zijn gemaakt, wat de aard en omvang is van de inkomsten en het vermogen van de stichting.

De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting Muziek voor iedereen . Het vermogen van de stichting wordt gebruikt om de werkzaamheden te kunnen continueren en voor de door het bestuur geformuleerde beleidsdoelstellingen. Een batig saldo zal worden besteed aan de doelstellingen van de stichting.

De jaarstukken worden aan het einde van het jaar opgesteld en door het bestuur beoordeeld. Ten behoeve van de financiële transparantie, kunnen de stukken worden opgevraagd per mail na goedkeuring.

5. Overige informatie

Muziek voor iedereen is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer: 859868047 met als marketingnaam Muziek voor iedereen , afkorting MVI.

Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:

 • Kornelis Folkert Elzenga (voorzitter)
 • Sonja L van der Flier-Morgenland (secretaris)
 • Maria Jose Moreno Ferrari (penningmeester)

De zeggenschap is binnen het bestuur van de stichting gelijk verdeeld en geen van de bestuurders heeft individueel beschikking over het vermogen. Het collectieve bestuur is eindverantwoordelijke.

Jaarverslagen kunnen door belangstellenden worden opgevraagd per mail info@muziek-vooriedereen.nl